Who were the three statesmen who formulated Non-aligned Movement?

Chou-en-lai, Bhutto, Nehru

Nehru, Naseer, Tito

Soe Karno, Naseer, Tito

Gandhi, Naseer, Tito