Venom of cobra attack on

Respiratory system

Nervous system

Digestive system

Circulatory system