Two down and one up quacks make:

Proton

Positron

Neutron

Photon