Thalassaemia is also called:

Mendl's anaemia

Thomas anaemia

Cooley's anaemia

Peter's anaemia