Alternaria is an example of:

Basidiomycota

Ascomycota

Zygomycota

Deuteromycota