محفوظ ترین آسمانی کتاب ہے:

انجیل

تورات

صحیح بخاری

قرآن مجید