Who wrote the Ode on Solitude?

Alexander Pope

John Keats

Thomas Hardy

Ezra Pound