Where was Copernicus born?

Torun, Poland

Romes, Italy

Warsaw, Poland

Krakow Poland