Where was Copernicus born?

Romes, Italy

Krakow Poland

Warsaw, Poland

Torun, Poland