Where was Copernicus born?

Krakow Poland

Torun, Poland

Romes, Italy

Warsaw, Poland