What is the pathogen that causes tetanus?

Babesia microti

Toxopiasam gondil

Trypanosoma cruzi

Clostridium tetani