What is the pathogen that causes tetanus?

Babesia microti

Clostridium tetani

Trypanosoma cruzi

Toxopiasam gondil