Thalassaemia is also called:

Mendl's anaemia

Thomas anaemia

Peter's anaemia

Cooley's anaemia