Thalassaemia is also called:

Thomas anaemia

Cooley's anaemia

Peter's anaemia

Mendl's anaemia