A positron is an-anti particle of:

Photon

Proton

Neutron

Electron