Mosquito Injects _____ into human body:

Gametocytes

Sporozoites

Merozoites

Oocytes