Example of soil dwelling carnivorous fungus is

Pencillium

Arthrobotrys

Armillaria

Pleurotus