The e/m of a neutron is:

google ads 1

The e/m of a neutron is:

zero

greater than election

the same as electron

less than electron

Google Ads