Beta particle is actually:

Proton

Electron

Neutron

Positron