Barhamo Samraj was founded by

None

Raja Ram Mohan Roy

Mahatma Ghandi

Sardar Patel D