Antiparticle of electron is:

Neutron

Photon

Proton

Positron