راکا پوشی بلند ترین چوٹی ہے:

google ads 1

راکا پوشی بلند ترین چوٹی ہے:

کوہِ سفید

کوہِ ہندو کش

قراقرم

ہمالیہ

Google Ads