قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟

Ads by google

قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟

14 اگست 1947

18 جولائی 1947

24 اکتوبر 1948

3 جون 1948